WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za pracę Kancelarii kształtowane jest z uwzględnieniem stopnia skomplikowania problemu prawnego.

Wynagrodzenie za udzielnie porady prawnej każdorazowo uzgadniane jest z klientem -po wstępnym przedstawieniu sprawy.

Wynagrodzenie za zastępstwo prawne przed Sądami następuje, co do zasady w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28. września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego, ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349).